திருக்கோவலூர்

ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் பண்ணப்பட்ட முதல் திவ்யதேசம் திருக்கோவலூர்

Monday, January 14, 2013

Tirukkovalur Srimath Emberumaar Jeeyar Swami

Sri:
Srimathe Iraamaanujaaya Nama:
Srimath Emberumaanaar Jeeyar Thiruvadigalae Saranam:
First and Second Jeeyar Swamis of Tirukkovalur Srimath Emberumaanaar Jeeyar swami mutt - Tirukkovalur.

Dasanu Dasan

Iramanuja Sishyan 

No comments: